Građevinske skele

Najstarije skele koje se koriste od antike bile su od drva, one se upotrebljavaju još i danas, ali sve manje.Neka istraživanja ukazuju na to da je sistem skele korišten za farbanje plafona pre više od 17.000 godina. Egipćani, Nubijanci i Kinezi takođe su zabeleženi da koriste građevinske skele za izgradnju visokih zgrada. Rana skela je napravljena od drveta i osigurana je sa konopcima.
Danas se najčešće koriste prefabrikovane metalne skele, sastavljene od tipskih elemenataa, kao što su bešavne čelične cevi, koje se spajaju čelič

Najstarije skele koje se koriste od antike bile su od drva, one se upotrebljavaju još i danas, ali sve manje.Neka istraživanja  ukazuju na to da je sistem skele korišten za farbanje plafona pre više od 17.000 godina. Egipćani, Nubijanci i Kinezi takođe su zabeleženi da koriste građevinske skele za izgradnju visokih zgrada. Rana skela je napravljena od drveta i osigurana je sa konopcima.

Danas se najčešće koriste prefabrikovane  metalne skele, sastavljene od tipskih elemenataa, kao što su bešavne čelične cevi, koje se spajaju čeličnim spojnicama. Takve skele podižu se kod višespratnih građevina, pa im podovi moraju biti čvrsti, obično se rade od debelih drvenih elemenata ili gotovih metalnih elemenata, a zbog sigurnosti radnika moraju imati i zaštitnu ogradu.

Po azijskim zemljama i danas se najviše koriste skele od bambusa.

Skele su revolucionirali Daniel Palmer Jones i David Henry Jones. Ove ljude i njihove kompanije mogu se pripisati modernim standardima, praksama i procesima skela. Sa Danijelom je poznatiji i patentni aplikant i nosilac za mnoge komponente skele koji su još u upotrebi.

David Palmer-Jones patentirao je “Scaffixer”(fikser za skelu), uređaj za spajanje daleko robusniji od konopa koji je revolucionirao gradnju skela. Godine 1913. njegova kompanija je naručena za rekonstrukciju Buckinghamske palate, tokom kojeg je Scaffixer postao veliki publicitet. Palmer-Jones je ovo unapredio sa poboljšanim “Universal Coupler”(univerzalna spojnica) 1919. godine – ovo je uskoro postalo industrijsko standardno spajanje i ostalo je do danas.

Ili kako bi Daniel rekao: “Neka se zna da sam ja, DANIEL PALMER JONES, proizvođač, subjekt kralja Engleske, koji živi u ulici 124 Victoria, Westminster, London, Engleska, izmislio određene nova i korisna poboljšanja u uređajima za hvatanje, pričvršćivanje , ili “zaključavanje ciljeva” segmenta iz prijave patenta.

Sa napretkom u metalurgiji  početkom 20. veka. došlo je do uvođenje cevnih čeličnih vodova (umesto drvenih stubova) sa standardizovanim dimenzijama, što omogućava industrijsku zamenjivost delova i poboljšanje strukturne stabilnosti skele. Korišćenje dijagonalnih veza takođe je pomoglo u poboljšanju stabilnosti, posebno u visokim zgradama. SGB je 1944. godine na tržište pokrenuo prvi ramski sitem i široko se koristio za posleratnu rekonstrukciju.

Svrha radne skele je da obezbedi bezbednu radnu platformu i dobar pristup radnim grupama za obavljanje njihovog rada. Evropski standard postavlja zahteve za radne skele.

Skela je pomoćna konstrukcija koja služi u građevinarstvu za radove koji su na visini većoj od 1,5m iznad tla.

Skela se koristi uglavnom za rad na objektima sa spoljne strane.

Ovaj rad može da bude izrada fasade na objektu, čišćenje objekta, slikarstvo, ili čak za izgradnju objekta.

Tipovi skela

Skele prema nosivosti odnosno nameni delimo na:

 • lake (fasadne, radne, zaštitne…)
 • teške (nosive skele za horizontalne, kose i lučne konstrukcije
 • visokogradnje i inženjerske konstrukcije, mostove, grede, ploce,

Prema statičkom sistemu:

 • sistem štapova sa delimično uklještenim vezama,
 • sistem okvira sa delimično ukleštenim i zglobnim vezama.

Najcešce se koriste sledeći tipovi skela:

 • skele na stopama,
 • skele na merdevivinama,
 • skele na drvenim stubovima,
 • konzolne skele,
 • viseće skele,
 • prihvatne skele,
 • metalne cevne skele,
 • pokretne skele,
 • noseće skele

Skele sa kojima se mi bavimo su skele za fasaderske radove i njihova glavna podela je prema materijalu od kog su napravljene.

To su fasadne skele od :

 • pocinkovanog čelika
 • aluminijuma

Montiranje skela mora biti prema planovima koji sadrže dimenzije skela i svih njenih sastavnih elemenata, dodatatka za međusobno spajanje sastavnih elemenata, način pričvršćivanja skele za objekat, vrste materijala i njihov kvalitet, statički proračun nosivih elemenata…

Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stručno obučeni radnici, zdravstveno sposobni za rad na visini i to pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu

Delovi skele ne smiju se bušiti niti rezati, jer se time može smanjiti nosivost.

Dokumentacija mora biti overena sa potpisom projektanta skele, odnosno odgovorne osobe na gradilištu i mora se čuvati do demontaže skele na gradilištu. Za vezivanje pojedinih elemenata skele smeju se upotrebljavati samo tipski elementi predviđeni standardima (obične spojnice, kružne spojnice..)

Osnovni elementi skele su:

 • ramovi
 • podovi
 • dijagonale
 • ograde

Tu su i dodatni elementi: navojne stope, merdevine, razne vrste sponjica, drveni parapeti, razne konzole, traverzne, stepenice, ankeri, drvene baze…

Ramovi mogu biti napravljeni od čeličnih cevi promera ø48,3 i debljine 2,7mm ili od aluminijumske cevi ø48,3 i debljine 4mm.

Podovi mogu biti potpuno čelični, drveni, aludrveni, aluminijumski.

Ograde mogu biti čelične ili aluminijumske.

Dijagonale su od čelika.

Bitna stvar kod montiranja skele odnosno početnih ramova je da se obezbedi čvrsta podloga tako da onemogućuje njihova horizontalna i vertiklana pomeranja. Ta čvrsta podloga se obezbeđuje drvenim bazama na kojima se postavljaju ramovi na navojnim stopama, pomoću kojih se još dodatno obezbeđuje da je sklela postavljena pod vaser vagu. Kod sastava dve skele na uglu jednog objekta, ugaoni ram sa spoljne strane mora biti udvostručen. Postavljene skele se moraju za vreme nošenja predviđenog opterećenja i izvođenja radova pregledati, a naročito pažnju treba obratiti na elemente veza i oslonaca.

Sastavni delovi skela(ramovi, podobi, ograde, dijagonale…) moraju biti međusobno čvrsto u stabilnu i jedinstvenu konstruktivnu celinu.

Svi elementi i skela u pogledu oblika, dimenzija i kvalteta materijala moraju odgovarati odgovarati važećim standardima. Svi elementi moraju se detaljno pregledati, hrđom ili na drugi način oštećeni elementi skele ne smeju se montirati.

Vertiklanost i horizontalnost ramova mora se proveravati tokom postavke skele i nakon završetke skele.

Instrukcije za rad na skeli.

Kada se radi na skeli važno je da:

 • držite telo unutar skele
 • uvek licem prema merdevina i kada se silazi i ide gore
 • uvek obe ruke koristiti prilikom penjanja uz merdevine
 • nikada ne pokušavajte da dobijete dodatnu visinu uz pomoć improvizovane platforme, merdevina itd.
 • kada se radi na ili oko skele obavezno nositi zaštitni šlem

Izveštavanje grešaka / Opasnosti

Ako ste primetili nešto što je nesigurno odmah obavestite svog pretpostavljenog, koji će preduzeti sve akcije potrebno da se reši problem.

Većina velikih kompanija brendiraju svoje cevi sa svojim imenom i adresom kako bi se sprečila krađa istih.

nim spojnicama. Takve skele podižu se kod višespratnih građevina, pa im podovi moraju biti čvrsti, obično se rade od debelih drvenih elemenata ili gotovih metalnih elemenata, a zbog sigurnosti radnika moraju imati i zaštitnu ogradu.
Po azijskim zemljama i danas se najviše koriste skele od bambusa.
Skele su revolucionirali Daniel Palmer Jones i David Henry Jones. Ove ljude i njihove kompanije mogu se pripisati modernim standardima, praksama i procesima skela. Sa Danijelom je poznatiji i patentni aplikant i nosilac za mnoge komponente skele koji su još u upotrebi.

David Palmer-Jones patentirao je “Scaffixer”(fikser za skelu), uređaj za spajanje daleko robusniji od konopa koji je revolucionirao gradnju skela. Godine 1913. njegova kompanija je naručena za rekonstrukciju Buckinghamske palate, tokom kojeg je Scaffixer postao veliki publicitet. Palmer-Jones je ovo unapredio sa poboljšanim “Universal Coupler”(univerzalna spojnica) 1919. godine – ovo je uskoro postalo industrijsko standardno spajanje i ostalo je do danas.

Ili kako bi Daniel rekao: “Neka se zna da sam ja, DANIEL PALMER JONES, proizvođač, subjekt kralja Engleske, koji živi u ulici 124 Victoria, Westminster, London, Engleska, izmislio određene nova i korisna poboljšanja u uređajima za hvatanje, pričvršćivanje , ili “zaključavanje ciljeva” segmenta iz prijave patenta.

Sa napretkom u metalurgiji početkom 20. veka. došlo je do uvođenje cevnih čeličnih vodova (umesto drvenih stubova) sa standardizovanim dimenzijama, što omogućava industrijsku zamenjivost delova i poboljšanje strukturne stabilnosti skele. Korišćenje dijagonalnih veza takođe je pomoglo u poboljšanju stabilnosti, posebno u visokim zgradama. SGB je 1944. godine na tržište pokrenuo prvi ramski sitem i široko se koristio za posleratnu rekonstrukciju.
Svrha radne skele je da obezbedi bezbednu radnu platformu i dobar pristup radnim grupama za obavljanje njihovog rada. Evropski standard postavlja zahteve za radne skele.
Skela je pomoćna konstrukcija koja služi u građevinarstvu za radove koji su na visini većoj od 1,5m iznad tla.
Skela se koristi uglavnom za rad na objektima sa spoljne strane.
Ovaj rad može da bude izrada fasade na objektu, čišćenje objekta, slikarstvo, ili čak za izgradnju objekta.

Postoje razni tipovi skela:

Skele prema nosivosti odnosno nameni delimo na:

 • lake (fasadne, radne, zaštitne…)
 • teške (nosive skele za horizontalne, kose i lučne konstrukcije
 • visokogradnje i inženjerske konstrukcije, mostove, grede, ploce,

a prema statičkom sistemu:

 • sistem štapova sa delimično uklještenim vezama,
 • sistem okvira sa delimično ukleštenim i zglobnim vezama.

Najcešce se koriste sledeći tipovi skela:

 • skele na stopama,
 • skele na merdevivinama,
 • skele na drvenim stubovima,
 • konzolne skele,
 • viseće skele,
 • prihvatne skele,
 • metalne cevne skele,
 • pokretne skele,
 • noseće skele

Skele sa kojima se mi bavimo su skele za fasaderske radove i njihova glavna podela je prema materijalu od kog su napravljene.
To su fasadne skele od :

 • pocinkovanog čelika
 • aluminijuma

Montiranje skela mora biti prema planovima koji sadrže dimenzije skela i svih njenih sastavnih elemenata, dodatatka za međusobno spajanje sastavnih elemenata, način pričvršćivanja skele za objekat, vrste materijala i njihov kvalitet, statički proračun nosivih elemenata…
Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stručno obučeni radnici, zdravstveno sposobni za rad na visini i to pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu
Delovi skele ne smiju se bušiti niti rezati, jer se time može smanjiti nosivost.
Dokumentacija mora biti overena sa potpisom projektanta skele, odnosno odgovorne osobe na gradilištu i mora se čuvati do demontaže skele na gradilištu. Za vezivanje pojedinih elemenata skele smeju se upotrebljavati samo tipski elementi predviđeni standardima (obične spojnice, kružne spojnice..)

Osnovni elementi skele su:

 • ramovi
 • podovi
 • dijagonale
 • ograde

Tu su i dodatni elementi: navojne stope, merdevine, razne vrste sponjica, drveni parapeti, razne konzole, traverzne, stepenice, ankeri, drvene baze…

Ramovi mogu biti napravljeni od čeličnih cevi promera ø48,3 i debljine 2,7mm ili od aluminijumske cevi ø48,3 i debljine 4mm.
Podovi mogu biti potpuno čelični, drveni, aludrveni, aluminijumski.
Ograde mogu biti čelične ili aluminijumske.
Dijagonale su od čelika.
Bitna stvar kod montiranja skele odnosno početnih ramova je da se obezbedi čvrsta podloga tako da onemogućuje njihova horizontalna i vertiklana pomeranja. Ta čvrsta podloga se obezbeđuje drvenim bazama na kojima se postavljaju ramovi na navojnim stopama, pomoću kojih se još dodatno obezbeđuje da je sklela postavljena pod vaser vagu. Kod sastava dve skele na uglu jednog objekta, ugaoni ram sa spoljne strane mora biti udvostručen. Postavljene skele se moraju za vreme nošenja predviđenog opterećenja i izvođenja radova pregledati, a naročito pažnju treba obratiti na elemente veza i oslonaca.
Sastavni delovi skela(ramovi, podobi, ograde, dijagonale…) moraju biti međusobno čvrsto u stabilnu i jedinstvenu konstruktivnu celinu.
Svi elementi i skela u pogledu oblika, dimenzija i kvalteta materijala moraju odgovarati odgovarati važećim standardima. Svi elementi moraju se detaljno pregledati, hrđom ili na drugi način oštećeni elementi skele ne smeju se montirati.
Vertiklanost i horizontalnost ramova mora se proveravati tokom postavke skele i nakon završetke skele.

Instrukcije za rad na skeli.
Kada se radi na skeli važno je da:

 • držite telo unutar skele
 • uvek licem prema merdevina i kada se silazi i ide gore
 • uvek obe ruke koristiti prilikom penjanja uz merdevine
 • nikada ne pokušavajte da dobijete dodatnu visinu uz pomoć improvizovane platforme, merdevina itd.
 • kada se radi na ili oko skele obavezno nositi zaštitni šlem

Izveštavanje grešaka / Opasnosti

Ako ste primetili nešto što je nesigurno odmah obavestite svog pretpostavljenog, koji će preduzeti sve akcije potrebno da se reši problem.
Većina velikih kompanija brendiraju svoje cevi sa svojim imenom i adresom kako bi se sprečila krađa istih.